ประกาศทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมาย

การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ (เว็บไซต์นี้/เว็บไซต์ของบริษัท) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานต่อไปนี้ เมื่อท่านเข้าและใช้เว็บไซต์ของบริษัท จะถือว่าท่านยืนยันว่าท่านยอมรับข้อกำหนดในการใช้งาน โดยไม่มีข้อจำกัด และท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ข้อกำหนดในการใช้งานนี้อ้างถึงและรวมข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งจะใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์ของบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ซึ่งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน หรือที่ท่านให้ไว้แก่บริษัท เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัท ถือว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และท่านรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้แก่บริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

นโยบายคุกกี้

ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ในเว็บไซต์ของบริษัท

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งระบุการใช้งานที่อนุญาตและที่ต้องห้ามของเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัท ท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้เป็นของและดำเนินการโดย AkzoNobel Decorative Coatings B.V. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทะเบียนที่ 28080245 และสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171AJ, Netherlands (บริษัท หรือของบริษัท)

การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท

ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทโดยได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวและบริษัทสงวนสิทธิในการถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมบริการที่บริษัทให้ในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของบริษัท หรือเนื้อหาใดในเว็บไซต์จะเข้าถึงได้และไม่มีความขัดข้องตลอดเวลา บริษัทอาจระงับ ถอน หยุด หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ บริษัทจะไม่มีความรับผิดหากเว็บไซต์ของบริษัทไม่อาจเข้าถึงได้ในเวลาใดก็ตาม หรือเป็นเวลาเท่าใดก็ตาม บริษัทอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว

ท่านมีความรับผิดชอบในการดำเนินการให้บุคคลทั้งหลายที่เข้าเว็บไซต์ของบริษัทผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านทราบถึงข้อกำหนดในการใช้งานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

ท่านต้องเก็บรักษารหัสระบุตัวตนผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใด อันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่ท่านตั้งขึ้นเองหรือได้รับไว้เป็นความลับ และท่านต้องไม่เปิดเผยของผู้ดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกใด บริษัทมีสิทธิในการระงับรหัสระบุตัวตนผู้ใช้หรือรหัสผ่านใด ๆ ไม่ว่าท่านเป็นผู้ตั้งขึ้นหรือที่ท่านได้รับจากบริษัท ในเวลาใดก็ตาม ด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 
ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือดำเนินการให้ผู้อื่นได้ใช้ระบบอัตโนมัติหรือซอฟต์แวร์ใดเพื่อดึงเนื้อหาหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเว้นแต่ในกรณีที่ท่านหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องใดได้เข้าทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทซึ่งอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวได้โดยชัดแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้งานนี้

บริษัทอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในการใช้งานนี้เป็นครั้งคราว โปรดตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้งานนี้เป็นประจำเพื่อให้ท่านทราบเมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไป จะถือว่าท่านได้ยอมรับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่ตกลงยอมรับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ท่านไม่ควรใช้เว็บไซต์ของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทอาจอัพเดตเว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้งคราวและอาจเปลี่ยนเนื้อหาในเว็บไซต์ในเวลาใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเนื้อหาใดในเว็บไซต์ของบริษัทอาจไม่เป็นปัจจุบันในบางขณะ และบริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าว บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของบริษัท หรือเนื้อหา จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้นข้อมูล

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง บริษัทหรือบริษัทในกลุ่มของบริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์และข้อมูลที่ประกาศบนเว็บ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ รหัส html และปุ่ม) (“เนื้อหา”) สิทธิดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการค้าทั้งปวง

ท่านสามารถดู พิมพ์ และใช้เว็บไซต์และเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ที่ไม่เป็นไปทางการค้าเท่านั้น บริษัทและบริษัทในกลุ่มของบริษัทขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงในเว็บไซต์และเนื้อหา และการใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของท่านอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้

ท่านต้องไม่ลบลิขสิทธิ์หรือคำบอกกล่าวความเป็นเจ้าของอื่นๆ ที่ประกอบในเนื้อหา

ใช้เนื้อหาใดจากเว็บไซต์ในลักษณะใดก็ตามที่อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นเจ้าของใดๆ ของบริษัทหรือบุคคลภายนอก หรือ

ท่านต้องไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง แสดง ทำ เผยแพร่ ออกอากาศ สื่อสารต่อสาธารณชน หรือแจ้งบุคลภายนอกใด หรือใช้เว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาในทางใด รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

บริษัทขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งทั้งปวงในชื่อโดเมน dulux.co.th และชื่อโดเมนและโดเมนย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ชื่อ “AkzoNobel” โลโก้ของบริษัท และเครื่องหมายบริการของบริษัท ชื่อทางการค้า และ/หรือเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์ และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของบริษัทอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของหรือผู้ให้อนุญาตรายอื่น ๆ และสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าวจะสงวนให้แก่เจ้าของหรือผู้ให้อนุญาตเท่านั้น

ความแม่นย้ำของสี

บริษัทใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้สีในหน้าจอมีความถูกต้องที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับประกันว่าสีในจอกับสีของผลิตภัณฑ์จริงจะตรงกันทุกประการ ดังนั้นจึงไม่ควรคาดหมายว่าสีในจอจะเหมือนกับสีจริง สีในจออาจต่างกันไปตามการตั้งค่าและความละเอียดของหน้าจอ

ความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหา

เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบริการทางธุรกิจหรือวิชาชีพระหว่างท่านและบริษัท บริษัทได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการดำเนินการให้ข้อมูลและเนื้อหาที่บริษัทจัดหาให้ในเว็บไซต์มีความถูกต้องในเวลาที่ใส่ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อผิดพลาดที่มิได้ตั้งใจในบางครั้ง

มุมมองและความเห็นที่ระบุในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของบริษัทเป็นข้อมูลของบุคคลที่ส่งข้อมูล มิใช่ AkzoNobel และบริษัทไม่มีความรับผิดชอบใดสำหรับเนื้อหาของการแสดงข้อความดังกล่าว

บริษัทมิได้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่จัดหาให้โดยผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของบริษัท ที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์และเนื้อหาอาจมิได้มีการป้องกันก่อน

เว็บไซต์และข้อมูลและเนื้อหาของเว็บไซต์จัดหาให้ในลักษณะ “ตามสภาพที่เป็น” บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหาที่จัดหาให้ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงรายการใดที่ใช้ ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อมจากเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อคิดเห็นและข้อมูลที่ประกาศบนเว็บไซต์มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำที่พึ่งพาได้ บริษัทไม่รับผิดสำหรับความคลาดเคลื่อนหรือการละข้อมูลใดในเว็บไซต์และการตัดสินใจใด ๆ จากข้อมูลและความเห็นในเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง

ไวรัส

บริษัทได้ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้เว็บไซต์ไม่มีไวรัส อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับประกันและไม่รับรองว่าเว็บไซต์ของบริษัทปราศจากบั๊กและ/หรือไวรัส และท่านมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เหมาะสมแล้ว

ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของบริษัทในทางที่ผิดโดยการจงใจปล่อยไวรัส โทรจัน เวิร์ม โลจิกบอมบ์ หรือสิ่งอื่นที่เป็นการมุ่งร้ายหรืออันตรายต่อเทคโนโลยี ท่านต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บเว็บไซต์ของบริษัท หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องไม่จู่โจมเว็บไซต์ของบริษัทผ่านการโจมตีโดยมีจุดมุ่งหมายทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ (Denial of Service) หรือการโจมตีแบบกระจายโดยมีจุดมุ่งหมายทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ (Distributed Denial of Service) การกระทำใด ๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดอาญา บริษัทจะรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวใดๆ ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยตัวตนของท่านให้หน่วยงานทราบ ในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืนดังกล่าว ท่านจะไม่มีสิทธิใช้เว็บไซต์อีกต่อไป

การเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์

ท่านอาจเชื่อมต่อมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องกระทำการดังกล่าวในลักษณะที่เป็นธรรมและถูกกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาศัยผลประโยชน์จากชื่อเสียของบริษัท ท่านต้องไม้สร้างลิงก์ในลักษณะที่สื่อถึงความสัมพันธ์ การอนุมัติ หรือการรับรองของบริษัทในลักษณะใดก็ตามหากไม่มีความสัมพันธ์ การอนุมัติ หรือการรับรองนั้นจริง ท่านต้องไม่สร้างลิงก์มายังเว็บไซต์ของบริษัทในเว็บไซต์ใดที่ท่านมิได้เป็นเจ้าของ

ท่านต้องไม่นำเว็บไซต์ของบริษัทใส่ในกรอบของเว็บไซต์อื่น หรือสร้างลิงก์มายังส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากหน้าแรก

บริษัทสงวนสิทธิในการถอนการอนุญาตให้ใส่ลิงก์โดยไม่ต้องบอกกล่าว

เว็บไซต์ที่ท่านลิงก์มาต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเนื้อหาที่ระบุในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ทุกประการ หากท่านประสงค์จะใช้เนื้อหาใดในเว็บไซต์ของบริษัทนอกเหนือไปจากที่ระบุข้างต้น โปรดติดต่อบริษัท

การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือเนื้อหาอาจประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หากท่านตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ท่านกระทำการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของท่านเอง บริษัทไม่มีความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหา ความถูกต้อง หรือความเห็นที่แสดงในเว็บไซต์ดังกล่าว ลิงก์ต่างๆ มิได้แสดงว่าบริษัท หรือเว็บไซต์ของบริษัทมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับเว็บไซต์ดังกล่าว

การเยี่ยมชมและปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของท่าน รวมถึงเว็บไซต์ที่มีลิงก์มายังเว็บไซต์ของบริษัทเป็นไปตามกฎและนโยบายของเว็บไซต์ดังกล่าว โปรดอ่านกฎและนโยบายก่อนดำเนินการต่อ การสื่อสารของบริษัทไปยังท่านอาจประกอบด้วยข้อมูลที่มีที่มาจากเว็บไซต์ของ.

ของบุคคลภายนอก สิ่งที่มาจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะระบุไว้อย่างชัดเจน พร้อมลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นที่มา บริษัทไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดสำหรับสิ่งใดที่จัดหาให้โดยหรือประกอบอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดที่มีลิงก์จากการสื่อสารของบริษัทไปหาท่าน หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว.

การระบุลิงก์ใดในการสื่อสารของบริษัทไปยังท่านไม่อาจแสดงว่าบริษัทรับรองเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว หากท่านตัดสินใจเข้าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่มีลิงก์อยู่ ท่านกระทำการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของท่านเอง

การโฆษณา

เว็บไซต์อาจประกอบด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก บริษัทจะไม่มีความรับผิดชอบสำหรับความไม่ถูกต้องของสิ่งที่โฆษณา และไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าดังกล่าว

ข้อเสนอและการส่งเสริมการขาย

บริษัทอาจแสดงข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย หรือการแข่งขันในเว็บไซต์เป็นครั้งคราว ซึ่งสิ่งดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ

การอัพโหลดหรือการแสดงข้อความลงเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้ฟังก์ชั่นในเว็บไซต์ของบริษัทที่ทำให้ท่านสามารถอัพโหลดเนื้อหาลงเว็บไซต์ของบริษัทได้หรือติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ของบริษัท ท่านต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเนื้อหาที่ระบุในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของบริษัท ท่านรับประกันว่าสิ่งที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว และท่านจะมีความรับผิดต่อบริษัทและต้องชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทสำหรับการฝ่าฝืนการรับประกันดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าท่านจะมีความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดที่บริษัทประสบอันเป็นผลจากการฝ่าฝืนการรับประกันของท่าน

ท่านให้สิทธิแก่บริษัทอันไม่จำกัดเฉพาะ ตลอดไป ไม่อาจเพิกถอนได้ สามารถโอนได้ และปราศจากค่าสิทธิ (รวมถึงสิทธิโดยสมบูรณ์ในการให้อนุญาตช่วง) ในการใช้เนื้อหาใดที่ท่านอัพโหลดหรือการแสดงข้อความมายังเว็บไซต์ของบริษัท ("เนื้อหาของท่าน") (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในการดัดแปลง ปรับ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนเนื้อหาของท่าน) ในสื่อใดก็ตามทั่วโลก โดยไม่มีข้อจำกัด และท่านรับประกันว่าสิ่งใดที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์ของบริษัทเป็นงานของท่านเอง หรือท่านได้รับสิทธิและการอนุญาตที่จำเป็นทั้งปวงจากเจ้าของที่เกี่ยวข้องแล้ว และท่านมีสิทธิที่เกี่ยวข้องทั้งปวงในเนื้อหาของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถให้สิทธิตามข้อนี้ได้

ท่านขอสละสิทธิและตกลงว่าจะไม่ใช้ธรรมสิทธิใด ๆ ทั้งปวง และสิทธิในลักษณะเดียวกันอื่นใด และสิทธิทั้งปวงในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัวในประเทศใดก็ตามในโลกโดยไม่มีเงื่อนไขและโดยไม่อาจเพิกถอนได้ อันเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิในเนื้อหาของท่านที่ให้สิทธิไว้ตามข้อนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต

การเผยแพร่เนื้อหาของท่านจะเป็นไปตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท และบริษัทมีสิทธิในการเพิ่มหรือลบสิ่งดังกล่าวใดๆ ก่อนการเผยแพร่ หลังการเผยแพร่ หรือปฏิเสธการเผยแพร่.

หากเนื้อหาของท่านประกอบด้วยสิ่งใดที่มิใช่ของท่านหรือท่านไม่มีสิทธิในการใช้ และ/หรือถืออยู่ภายใต้บังคับสิทธิของบุคคลภายนอก ท่านมีความรับผิดชอบในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งการปลดเปลื้อง ความยินยอม และ/หรือ การอนุญาตทั้งปวงที่จำเป็นก่อนการส่งเนื้อหาของท่าน เพื่อให้บริษัทสามารถใช้เนื้อหาของท่านได้ตามข้อกำหนดในการใช้งานนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการควบคุมเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการตรวจติดตาม ข้อมูลใดที่ส่งและรับผ่านเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธ บล็อก ระงับ หรือลบเนื้อหาของท่านในเวลาใดก็ตามด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่รับประกันว่าบริษัทจะแสดงเนื้อหาของท่านหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาของท่านในเว็บไซต์

ท่านรับรองว่าท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการส่งข้อมูลดังกล่าวและตกลงว่าท่านจะไม่ส่งข้อมูลใด เว้นแต่ท่านจะมีสิทธิกระทำการดังกล่าวตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิใช้การใช้ ทำสำเนา ส่ง และเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกซึ่งเนื้อหาใดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยตัวตนของท่านแก่บุคคลภายนอกใดที่แสดงว่าสิ่งใดที่ท่านทำการแสดงข้อความหรืออัพโหลดมายังเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้น บริษัทจะไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอกใดสำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของสิ่งใดที่ท่านหรือผู้ใช้งานอื่นแสดงข้อความในเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีสิทธิในการลบเนื้อหาใดหรือการแสดงข้อความใดของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว.

บริษัทไม่ยอมรับการส่งแนวคิดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนระหว่างกัน โปรดอย่าส่งแนวคิดใดที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเว็บไซต์นี้ แนวคิดใดที่เปิดเผยแก่บริษัทโดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันอยู่และไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจะไม่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับดังนั้น บริษัทมีสิทธิพัฒนา ใช้ ทำสำเนา และ/หรือใช้ประโยชน์ทางการค้าจากแนวคิดดังกล่าวหรือในลักษณะเดียวกันเท่าที่ทำได้และโดยไม่มีค่าตอบแทนแก่ท่านหรือกล่าวถึงท่าน เมื่อท่านส่งแนวคิดหรือข้อเสนอโดยละเอียดใด ๆ ให้แก่บริษัท ถือว่าท่านตกลงผูกพันโดยข้อกำหนดของนโยบายนี้

ความรับผิด

เนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข หรือการรับรองใดสำหรับความถูกต้องของเนื้อหา เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต บริษัทขอยกเว้นความรับผิดสำหรับสิ่งต่อไปนี้โดยชัดแจ้ง:

เงื่อนไข การรับประกัน การรับรอง และข้อกำหนดอื่นที่อาจใช้กับเว็บไซต์ของบริษัทหรือเนื้อหาที่อาจมีเป็นนัยตามบทกฎหมาย กฎหมายคอมมอนลอว์ หรือหลักความเป็นธรรม

ความรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง พิเศษ ทางอ้อม หรือที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่ผู้ใช้ประสบโดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทหรือโดยเกี่ยวข้องกับการใช้ การไม่สามารถใช้ หรือผลของการใช้เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ใดที่ลิงก์มายังเว็บไซต์ของบริษัท และสิ่งใดก็ตามที่การแสดงข้อความในเว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึง

การสูญเสียเงินได้หรือรายได้

การสูญเสียกำไร ยอดขาย ธุรกิจ หรือสัญญา

ธุรกิจหยุดชะงัก

การสูญเสียเงินออมที่คาดหมาย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือสูญเปล่า

การเสียความเป็นส่วนตัวหรือการสูญเสียข้อมูล

การเสียโอกาส ค่าความนิยม หรือชื่อเสียง หรือ

ค่าเสียหายอื่นใดประเภทใดก็ตามอันเป็นผลมาจากสาเหตุใดก็ตามผ่านการใช้เว็บไซต์และข้อมูลและความเห็นใดที่ได้จากเว็บไซต์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การฝ่าฝืนสัญญา หรือโดยประการอื่น แม้จะสามารถคาดการณ์ได้

การยกเว้นความรับผิดนี้จะรวมไปถึงความรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากไวรัสใด หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อการขัดขวาง ระงับ ทำลาย หรือจำกัดการทำงานหรือกระทบต่อเอกภาพของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใด หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมหรือข้อมูลที่ส่งผ่านสิ่งดังกล่าวหรือโดยเป็นส่วนหนึ่งของหน้าเว็บไซต์ หรือสิ่งใดที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์

บริษัทไม่มีความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท และจะไม่มีความรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

โปรดทราบว่าบางอาณาเขตไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการยกเว้นความรับผิดบางประการหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่บังคับใช้กับท่าน

นอกจากนี้ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นการยกเว้นความรับผิดของบริษัทสำหรับการบาดเจ็บหรือความตายที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือความรับผิดของบริษัทสำหรับการแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยทุจริต หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงรับผิดชดใช้ให้แก่บริษัทเต็มจำนวนตามสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวง (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายใดและสิทธิเรียกร้องของบุคคลภายนอกใด) ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้งาน

บทบัญญัติที่เป็นโมฆะแยกจากบทบัญญัติอื่น

หากข้อกำหนดในการใช้งานนี้เป็นหรือกลายเป็นข้อกำหนดที่เป็นโมฆะบางส่วน คู่สัญญาจะยังคงผูกพันตามข้อกำหนดในส่วนที่เหลือ คู่สัญญาจะแทนที่ส่วนที่เป็นโมฆะด้วยบทบัญญัติที่สมบูรณ์และมีผลทางกฎหมายที่สอดคล้องกับส่วนที่เป็นโมฆะมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยพิจารณาเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดในการใช้งานนี้

การใช้ระหว่างประเทศ

เว็บไซต์นี้มิได้มุ่งหมายให้บุคคลใดในอาณาเขตใดที่ห้ามการเผยแพร่หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ที่ต้องห้ามมิให้เข้าเว็บไซต์ต้องไม่เข้าเว็บไซต์นี้

บริษัทไม่รับรองว่าสิ่งใดในเว็บไซต์นี้เหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นในอาณาเขตใด ผู้ที่เข้าเว็บไซต์นี้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัย โปรดหาคำแนะนำทางกฎหมาย

ในกรณีที่การแปลข้อกำหนดในการใช้งานนี้แตกต่างจากฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นต้นฉบับ ให้บังคับตามฉบับภาษาอังกฤษ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในการใช้งานและข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใดอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการใช้งานหรือเรื่องหรือการเกิดขึ้นของข้อกำหนดในการใช้งาน หรือการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (รวมถึงข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องที่มิได้เกิดจากสัญญา) จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์

ศาลแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์จะมีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวสำหรับสิทธิเรียกร้องใดอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของบริษัท ถึงแม้ว่า บริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินคดีต่อท่านสำหรับการฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้งานนี้ในประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่หรือประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นใด

ติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อบริษัท โปรดส่งอีเมลมาที่ dulux.thailand@akzonobel.com

AkzoNobel Decorative Coatings B.V. (ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม AkzoNobel) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทะเบียนเลขที่ 28080245 และมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Netherlands

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 34/5 หมู่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา