THÔNG BÁO PHÁP LÝ

  

Bạn phải tuân thủ Điều khoản sử dụng khi truy cập và sử dụng trang web này (Trang này/Trang của chúng tôi). Khi truy cập và sử dụng Trang của chúng tôi nghĩa là bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng này mà không dè dặt và bạn đồng ý tuân thủ Điều khoản sử dụng này.

CÁC ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG KHÁC

Điều khoản sử dụng này bao gồm cả các điều khoản bổ sung sau đây - những điều khoản cũng được áp dụng trong quá trình bạn sử dụng Trang của chúng tôi:

 • Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, trong đó quy định các điều khoản là cơ sở để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập được, hoặc bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Khi sử dụng Trang của chúng tôi nghĩa là bạn chấp thuận việc chúng tôi xử lý những dữ liệu này và bạn đảm bảo rằng mọi dữ liệu bạn cung cấp là chính xác.

 • Chính sách Cookie của chúng tôi, trong đó trình bày các thông tin về cookie trên Trang của chúng tôi.

 • Chính sách sử dụng chấp nhận được dưới đây của chúng tôi, trong đó quy định các hành vi được phép và hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng Trang của chúng tôi. Khi sử dụng Trang của chúng tôi, bạn phải tuân thủ Chính sách sử dụng chấp nhận được này.

 

VỀ CHÚNG TÔI

Trang này thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi AkzoNobel Decorative Coatings B.V., công ty đăng ký kinh doanh tại Hà Lan, số đăng ký kinh doanh 28080245, và có trụ sở đăng ký tại Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171AJ, Hà Lan (chúng tôi hoặc của chúng tôi).

TRUY CẬP TRANG CỦA CHÚNG TÔI

Trang của chúng tôi chỉ cho phép truy cập trong một thời gian ngắn và chúng tôi có quyền rút lại hoặc sửa đổi dịch vụ chúng tôi cung cấp trên Trang của mình mà không cần thông báo. Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trong Trang của chúng tôi sẽ luôn khả dụng hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể tạm ngừng, rút lại, dừng hoặc thay đổi toàn bộ hoặc một phần nội dung Trang của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu vì lý do nào đó Trang của chúng tôi không khả dụng bất kỳ thời điểm hoặc khoảng thời gian nào. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể hạn chế truy cập một số nội dung trong Trang của chúng tôi hoặc toàn bộ Trang của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm hoàn thành mọi thủ tục cần thiết để có thể truy cập trang của chúng tôi.

Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Trang của chúng tôi qua kết nối internet của bạn đều hiểu rõ Điều khoản sử dụng và các điều khoản áp dụng khác, đồng thời họ tuân thủ những điều khoản này.

Nếu bạn lựa chọn hoặc được cung cấp mã nhận diện người dùng, mật khẩu hoặc mẩu tin nào khác theo quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải bảo mật thông tin đó và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Vào bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có quyền tự quyết định vô hiệu hóa mã nhận diện người dùng hoặc mật khẩu do bạn lựa chọn hay chúng tôi cung cấp.

Bạn không được phép sử dụng hoặc xúi giục người khác sử dụng bất kỳ hệ thống tự động hoặc phần mềm nào nhằm trích xuất nội dung hoặc dữ liệu từ Trang của chúng tôi nhằm mục đích thương mại, trừ trường hợp bạn hoặc một bên thứ ba đã ký hợp đồng bằng văn bản với chúng tôi, trong đó cho phép thực hiện hành động đó.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản sử dụng. Vui lòng kiểm tra Điều khoản sử dụng này thường xuyên để đảm bảo biết được những thay đổi do chúng tôi thực hiện. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang của chúng tôi, bạn phải chấp nhận những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi đó, bạn không nên sử dụng Trang của chúng tôi.

THAY ĐỔI TRANG CỦA CHÚNG TÔI

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Trang của chúng tôi và có thể thay đổi Nội dung có trên Trang của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng bất kỳ nội dung nào trên Trang của chúng tôi có thể không còn khả dụng bất kỳ thời điểm nào xác định và chúng tôi khong có nghĩa vụ cập nhật nội dung đó. Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang của chúng tôi hoặc Nội dung của Trang sẽ không có lỗi hoặc sai sót.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ trường hợp có quy định khác, chúng tôi hoặc các công ty cùng tập đoàn của chúng tôi có toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với Trang này và tài liệu đăng tải trên Trang (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, mã html và các nút) (“Nội dung”). Những quyền này bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, quyền đối với cơ sở dữ liệu, tên thương mại và nhãn hiệu.

Bạn chỉ có thể xem, in và sử dụng Trang và Nội dụng nhằm mục đích cá nhân, phi thương mại. Chúng tôi và các công ty cùng tập đoàn có toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với Trang và Nội dung đó; bạn phải tuân thủ những hạn chế sau đây khi sử dụng Trang và Nội dung đó. Bạn không được:

 • gỡ bỏ thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu khác chứa trong Nội dung;

 • sử dụng Nội dung từ Trang theo cách có thể vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba; hoặc

 • sao chép, chỉnh sửa, thực hiện, công bố, phân phát, tuyên truyền, phát thanh, trao đổi với công chúng hoặc truyền bá cho bên thứ ba hoặc khai thác Trang này và/hoặc Nội dung nhằm mục đích thương mại mà không được chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản.

Chúng tôi có toàn quyền đối với tên miền www.dulux.vn và tất cả các miền và miền phụ liên quan, tên “AkzoNobel”, logo và các nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi, tên thương mại và/hoặc nhãn hiệu. Các nhãn hiệu, sản phẩm và tên công ty khác được dành riêng cho chủ sở hữu hoặc đơn vị cấp phép tương ứng.

CHÍNH XÁC VỀ MÀU SẮC

Chúng tôi đã nỗ lực nhằm tạo màu trên màn hình chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo màu trên màn hình khớp tuyệt đối với màu của sản phẩm thực tế và không thể căn cứ vào màu xuất hiện trên màn hình như vậy. Các màu sắc trên màn hình có thể thay đổi tùy theo cài đặt màn hình và độ phân giải. Nếu bạn không chắc chắn về màu sắc, chúng tôi khuyên bạn nên đặt hàng một sản phẩm thử từ cửa hàng tại địa phương bạn hoặc đặt trực tuyến nếu có thể.

CHÍNH XÁC VỀ THÔNG TIN VÀ NỘI DUNG

Nội dung và thông tin được cung cấp trên Trang của chúng tôi hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, đồng thời không hình thành mối quan hệ kinh doanh hay dịch vụ chuyên nghiệp giữa bạn và chúng tôi. Chúng tôi đã nỗ lực hợp lý nhằm đảm bảo toàn bộ thông tin và Nội dung được cung cấp trên Trang này là chính xác tại thời điểm cung cấp, tuy nhiên đôi khi có thể còn những sai sót do sơ suất.

Quan điểm và ý kiến được thể hiện trong Nội dung do những người dùng khác của Trang gửi tới là những quan điểm, ý kiến của những người gửi tài liệu, không phải của AkzoNobel và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của những bài đăng đó.

Chúng tôi không kiểm soát thông tin do những người dùng khác của Trang cung cấp qua Trang và Nội dung có thể chưa được kiểm duyệt trước.

Trang, thông tin và Nội dung trên Trang được cung cấp “như nó vốn có”. Chúng tôi không đảm bảo và không có bất kỳ tuyên bố nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về các thông tin và Nội dung được cung cấp qua Trang của chúng tôi, bao gồm các nội dung được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp từ Trang của chúng tôi, và chúng tôi có quyền thay đổi và sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Các bình luận và thông tin đăng tải trên Trang không có nghĩa là lời khuyên để căn cứ vào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin không chính xác hoặc sai sót trên Trang và mọi quyết định dựa trên các thông tin và ý kiến trên Trang sẽ do người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm.

VI-RÚT

Chúng tôi luôn nỗ lực hợp lý nhằm đảm bảo Trang không bị nhiễm vi-rút. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo và không có tuyên bố nào về việc Trang của chúng tôi không có lỗi và/hoặc vi-rút và bạn có trách nhiệm đảm bảo bạn đã cài đặt phần mềm phát hiện vi-rút đầy đủ.

Bạn không được lạm dụng Trang của chúng tôi bằng cách cố ý đưa vào vi-rút, trojan, sâu máy tính, bom logic hoặc thành phần khác độc hại hay có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào Trang của chúng tôi, máy chủ lưu trữ Trang của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hay cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang của chúng tôi. Bạn không được tấn công Trang của chúng tôi qua tấn công từ chối dịch vụ (DoS) hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS). Nếu vi phạm điều khoản này, bạn có thể phạm tội hình sự. Chúng tôi sẽ báo cáo vi phạm này tới cơ quan thi hành pháp luật liên quan và chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan này bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp xảy ra vi phạm này, bạn sẽ ngay lập tức bị tước quyền sử dụng Trang của chúng tôi.

LIÊN KẾT TỚI TRANG CỦA CHÚNG TÔI

Bạn có thể liên kết tới trang chủ của Trang chúng tôi với điều kiện bạn liên kết một cách hợp lý và hợp pháp, đồng thời không làm tổn hại hoặc lạm dụng danh tiếng của chúng tôi. Bạn không được tạo liên kết nhằm đề xuất hình thức kết hợp, phê duyệt hoặc chấp thuận về phía chúng tôi nếu không hình thức nào tồn tại. Bạn không được thiết lập liên kết tới Trang của chúng tôi ở bất kỳ trang web nào không thuộc quyền sở hữu của bạn.

Bạn không được để Trang của chúng tôi nằm trong bất kỳ trang nào khác cũng như không được tạo liên kết tới bất kỳ nội dung nào trên Trang của chúng tôi, trừ trang chủ.

Chúng tôi có quyền rút lại việc cho phép tạo liên kết mà không cần thông báo.

Trang web bạn đang tạo liên kết tới trang của Chúng tôi phải tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn về nội dung được quy định trong Chính sách sử dụng chấp nhận được của chúng tôi. Nếu bạn muốn sử dụng Nội dung trên Trang của chúng tôi chứ không phải của trang web nói trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

LIÊN KẾT TỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang của chúng tôi và/hoặc Nội dung có thể chứa các liên kết tới trang web của bên thứ ba. Nếu bạn quyết định truy cập trang web của bên thứ ba, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc làm đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hay ý kiến được thể hiện trên các trang web đó. Các liên kết không có nghĩa là chúng tôi hay Trang của chúng tôi liên kết hoặc cộng tác với các trang đó.

Trong quá trình duyệt web và tương tác trên các trang web khác, bao gồm cả các trang web có liên kết tới Trang của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các quy định và chính sách riêng của các trang đó. Vui lòng đọc những quy định và chính sách đó trước khi tiếp tục sử dụng.

Những trao đổi của chúng tôi với bạn có thể chứa thông tin lấy từ các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ chỉ rõ thông tin từ trang web của một bên thứ ba và sẽ cung cấp nguồn của thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin được cung cấp bởi hoặc chứa trong trang của bên thứ ba được liên kết từ những trao đổi của chúng tôi với bạn hoặc việc bên thứ ba đó sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Trong những trao đổi của chúng tôi với bạn bao gồm các liên kết không có nghĩa là chúng tôi chấp thuận trang được liên kết. Nếu bạn quyết định truy cập các trang web của bên thứ ba được liên kết, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc làm của mình.

QUẢNG CÁO

Trang của chúng tôi có thể chứa quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung quảng cáo và không đảm bảo hay đưa ra tuyên bố nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về chất lượng hay hiệu quả của hàng hóa, dịch vụ đó.

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI

Chúng tôi có thể hiển thị thông tin khuyến mãi hay các cuộc thi trên Trang tùy từng thời điểm và những thông tin này phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện cụ thể chúng tôi sẽ thông báo tới bạn.

TẢI LÊN HOẶC ĐĂNG TÀI LIỆU LÊN TRANG

Trường hợp bạn sử dụng tính năng cho phép bạn tải nội dung lên Trang của chúng tôi hoặc liên lạc với những người dùng khác trên Trang của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn về nội dung được quy định tại Chính sách sử dụng chấp nhận được của chúng tôi. Bạn phải đảm bảo rằng nội dung đóng góp đó tuân thủ những tiêu chuẩn này và bạn phải chịu trách nhiệm trước chúng tôi và bồi thường thiệt hại cho chúng tôi do vi phạm lời đảm bảo này. Điều này có nghĩa bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước mọi tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho chúng tôi do bạn vi phạm lời đảm bảo trên.

Bạn cấp phép không độc quyền, không thể thu hồi, không thể hủy ngang, có thể chuyển nhượng và miễn phí bản quyền cho chúng tôi sử dụng nội dung bạn tải lên hoặc đăng tải trên Trang của chúng tôi (“Nội dung của bạn”) (bao gồm nhưng không giới hạn quyền điều chỉnh, thay thế, sửa đổi hoặc thay đổi Nội dung của bạn) trên bất kỳ phương tiện nào trên toàn thế giới mà không hạn chế, và bạn đảm bảo rằng tất cả nội dung bạn gửi đều là tác phẩm của chính bạn hoặc bạn đã có toàn bộ quyền và giấy phép cần thiết của chủ sở hữu liên quan và bạn có toàn quyền liên quan tới Nội dung của bạn, cho phép bạn trao quyền theo điều khoản này.

Theo đây, bạn khước từ và đồng ý một cách vô điều kiện và không thể hủy ngang rằng không khẳng định một số hoặc toàn bộ quyền nhân thân và các quyền tương tự khác và toàn quyền công khai và riêng tư tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới liên quan tới việc khai thác các quyền đã cấp về Nội dung của bạn theo điều khoản này, ở mức độ tối đa cho phép của pháp luật.

Việc công bố Nội dung của bạn sẽ do chúng tôi tự quyết định và chúng tôi có quyền bổ sung hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào trước hoặc sau khi công bố, hoặc từ chối công bố.

Nếu Nội dung của bạn chứa nội dung không thuộc quyền sở hữu hoặc không được cấp phép cho bạn và/hoặc nội dung thuộc quyền của bên thứ ba, trước khi gửi Nội dung của bạn, bạn có trách nhiệm xin toàn bộ giấy tờ, ý kiến chấp thuận và/hoặc giấy phép cần thiết cho phép chúng tôi sử dụng và khai khác Nội dung của bạn theo Điều khoản sử dụng này mà không phải trả thêm chi phí.

Chúng tôi không có nghĩa vụ phê duyệt nội dung trên Trang của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi có quyền theo dõi thông tin được truyền đến hoặc đi trên Trang. Chúng tôi có quyền từ chối, chặn, tạm ngừng hoặc gỡ bỏ Nội dung của bạn bất kỳ lúc nào tùy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo rằng Nội dung của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong Nội dung của bạn sẽ được hiển thị trên Trang của chúng tôi.

Bạn tuyên bố rằng bạn có quyền hợp pháp để gửi những thông tin đó và đồng ý rằng bạn sẽ không gửi thông tin đó trừ khi bạn có quyền hợp pháp. Chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, phân phát và tiết lộ cho các bên thứ ba nội dung này nhằm phục vụ bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại rằng nội dung bạn đăng tải trên Trang của chúng tôi cấu thành hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ bên thứ ba nào đối với nội dung hay tính chính xác của các nội dung do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang chúng tôi đăng tải. Chúng tôi có quyền gỡ bỏ nội dung hoặc bài đăng của bạn trên Trang của chúng tôi, tùy theo quyết định của chúng tôi.

Chúng tôi không tiếp nhận những ý tưởng chưa được sự đồng ý trừ những mối quan hệ kinh doanh đã có. Vui lòng không gửi những ý tưởng chưa được sự đồng ý tới Trang của chúng tôi. Bất kỳ ý tưởng nào được tiết lộ cho chúng tôi đều không được bảo mật trừ mối quan hệ kinh doanh đã có, được bảo mật và lập thành văn bản; do đó, chúng tôi có quyền phát triển, sử dụng, sao chép và/hoặc khai thác triệt để những ý tưởng này hoặc tương tự nhằm mục đích thương mại mà không phải bồi thường cho bạn hay giải thích với bạn. Khi gửi ý tưởng hay nội dung chi tiết khác tới Trang của chúng tôi nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của chính sách đã nêu này.

TRÁCH NHIỆM

Nội dung hiển thị trên Trang của chúng tôi được cung cấp không có bất kỳ bảo đảm hay điều kiện nào về tính chính xác.

Ở mức độ tối đa cho phép của luật áp dụng, chúng tôi hoàn toàn loại trừ:

 • mọi điều kiện, bảo đảm, tuyên bố và các điều khoản khác có thể áp dụng cho Trang của chúng tôi hoặc Nội dung, có thể được nhắc đến ngụ ý trong đạo luật, luật chung (common law) hoặc luật công bằng (law of equity);

 • trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả người dùng phải chịu liên quan tới Trang của chúng tôi hoặc liên quan tới việc sử dụng, không có khả năng sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Trang của chúng tôi, bất kỳ trang web nào được liên kết tới Trang của chúng tôi và các nội dung đăng tải trên Trang, bao gồm:

  • tổn thất về thu nhập hoặc doanh thu;

  • tổn thất về lợi nhuận, doanh số, hoạt động kinh doanh hay hợp đồng;

  • gián đoạn hoạt động kinh doanh;

  • tổn thất các khoản tiết kiệm dự kiến;

  • chi tiêu tốn kém hoặc lãng phí;

  • mất quyền riêng tư hoặc mất dữ liệu;

  • tuột mất cơ hội, lợi thế kinh doanh hoặc tổn hại danh tiếng; hoặc

  • Các thiệt hại khác do bất kỳ nguyên nhân nào do sử dụng Trang và các thông tin và ý kiến thu được trực tiếp hoặc gián tiếp từ Trang dù do sai lầm cá nhân (bao gồm do sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc trường hợp khác ngay cả khi đã biết trước.

Điều khoản loại trừ này không bao gồm trách nhiệm đối với những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra do vi-rút hoặc các mã máy tính, tập tin hoặc chương trình khác trên máy tính được thiết kế nhằm cản trở, hạn chế, phá hủy, giới hạn hoạt động của hoặc làm tổn hại tính nguyên vẹn của phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc các thiết bị viễn thông hay thông tin được truyền đi cùng với hoặc nằm trong các trang của Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào được tải về từ đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang web được liên kết từ Trang của chúng tôi và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do sử dụng những nội dung này.

Vui lòng lưu ý rằng một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ những tuyên bố bảo đảm ngụ ý, do đó một số hoặc toàn bộ nội dung loại trừ có thể không áp dụng đối với bạn.

Ngoài ra, không có nội dung nào miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với trường hợp bị thương hoặc tử vong do sơ suất của chúng tôi, cũng như trách nhiệm của chúng tôi đối với trường hợp tuyên bố sai, gian lận hoặc các trách nhiệm khác không thể miễn trừ hoặc hạn chế theo pháp luật hiện hành.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường toàn bộ cho chúng tôi trước những khiếu nại, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm chi phí pháp lý và khiếu nại của bên thứ ba) phát sinh do bạn vi phạm Điều khoản sử dụng.

HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu Điều khoản sử dụng này vô hiệu hoặc trở nên vô hiệu một phần, các bên sẽ tiếp tục bị ràng buộc bởi các điều khoản còn lại. Các bên phải thay thế phần điều khoản vô hiệu bằng các điều khoản có hiệu lực và có hiệu lực pháp lý tương ứng với phần điều khoản vô hiệu nhiều nhất có thể, xét về nội dung và mục đích của Điều khoản sử dụng

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Không được chuyển hướng Trang của chúng tôi tới bất kỳ cá nhân nào ở bất kỳ khu vực pháp lý nào cấm công bố hoặc lưu hành Trang vì bất kỳ lý do nào. Những người thuộc phạm vi áp dụng quy định cấm này không được truy cập Trang của chúng tôi.

Chúng tôi không tuyên bố rằng bất kỳ nội dung nào trên Trang đều phù hợp với mục đích sử dụng của bạn hoặc được cho phép bởi luật pháp địa phương ở tất cả các khu vực pháp lý. Những người truy cập Trang của chúng tôi tự truy cập và có trách nhiệm tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành của địa phương; trong trường hợp nghi ngờ, cần yêu cầu tư vấn pháp lý.

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt về ý nghĩa giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản gốc tiếng Anh sẽ được ưu tiên

LUẬT ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng và mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh liên quan tới Điều khoản sử dụng hoặc nội dung chính hay quá trình lập Điều khoản sử dụng này, hoặc liên quan tới quá trình bạn sử dụng Trang của chúng tôi (bao gồm tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh không theo hợp đồng) sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp nước Hà Lan.

Các tòa án tại Hà Lan sẽ có quyền tài phán độc quyền đối với khiếu nại phát sinh liên quan tới việc sử dụng Trang của chúng tôi mặc dù chúng tôi có quyền kiện bạn nếu bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này tại quốc gia bạn cư trú hoặc bất kỳ quốc gia nào khác liên quan.

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC

Chính sách sử dụng chấp nhận được này quy định các điều khoản giữa bạn và chúng tôi mà theo đó bạn có thể truy cập trang web này (Trang này/Trang của chúng tôi). Chính sách sử dụng chấp nhận được này áp dụng cho tất cả người dùng và khách truy cập Trang của chúng tôi.

Việc bạn sử dụng Trang của chúng tôi nghĩa là bạn chấp thuận và đồng ý tuân thủ mọi chính sách trong Chính sách sử dụng chấp nhận được này – là chính sách bổ sung cho Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

HÀNH VI SỬ DỤNG BỊ NGHIÊM CẤM

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang của chúng tôi vào các mục đích hợp pháp. Bạn không thể sử dụng Trang của chúng tôi:

 • Vào mục đích vi phạm pháp luật hoặc quy định hiện hành của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.

 • Vào mục đích phi pháp hoặc gian lận, hoặc nhằm mục đích hay gây ảnh hưởng phi pháp hoặc gian lận.

 • Nhằm mục đích gây hại hoặc cố gắng gây hại tới trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào.

 • Để gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng thông tin không tuân thủ TIÊU CHUẨN VỀ NỘI DUNG dưới dây của chúng tôi.

 • Để truyền đi hoặc gửi thông tin quảng cáo tự ý hoặc trái phép hoặc bất kỳ hình thức mồi chài tương tự nào khác (spam).

 • Để cố tình truyền dữ liệu, gửi hoặc tải lên nội dung chứa vi-rút, Trojan horse, sâu máy tính, bom hẹn giờ, keystroke logger, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc các chương trình độc hại khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế nhằm gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động của phần mềm hoặc phần cứng máy tính.

Bạn cũng đồng ý:

 • Không sao chép, nhân bản, copy hoặc bán lại bất kỳ nội dung nào trong Trang của chúng tôi trái với quy định trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi

 • Không truy cập mà chưa được phép, gây cản trở hoặc phá hủy:

  • bất kỳ nội dung nào trong Trang của chúng tôi;

  • bất kỳ thiết bị hoặc mạng nào lưu trữ Trang của chúng tôi;

  • bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trong quá trình cung cấp Trang của chúng tôi; hoặc

  • bất kỳ thiết bị, mạng hoặc phần mềm nào thuộc quyền sở hữu hoặc được sử dụng bởi một bên thứ ba.

DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tương tác trên Trang của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Phòng chat; và

 • Bảng tin.

(Các dịch vụ tương tác)

Trong trường hợp chúng tôi cung cấp Dịch vụ tương tác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin rõ ràng về loại hình dịch vụ được cung cấp, bao gồm tình trạng phê duyệt của dịch vụ, hình thức phê duyệt được sử dụng (người hay máy).

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh giá rủi ro cho người dùng (và đặc biệt cho trẻ em) gây ra bởi các bên thứ ba khi những người dùng này sử dụng Dịch vụ tương tác được cung cấp trên Trang của chúng tôi, và tùy từng trường hợp, chúng tôi sẽ quyết định có thích hợp để kiểm duyệt dịch vụ liên quan (bao gồm loại hình kiểm duyệt áp dụng) trước những rủi ro đó hay không. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, theo dõi hay kiểm duyệt bất kỳ Dịch vụ tương tác nào chúng tôi cung cấp trên Trang của chúng tôi, và ở mức độ tối đa cho phép của pháp luật, chúng tôi phủ nhận trách nhiệm đối với những tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do người dùng sử dụng Dịch vụ tương tác không tuân thủ tiêu chuẩn về nội dung của chúng tôi, dù dịch vụ có được kiểm duyệt hay không.

Trẻ em sử dụng Dịch vụ tương tác của chúng tôi phải được sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ. Chúng tôi khuyên các bậc phụ huynh, những người cho phép con cái sử dụng Dịch vụ tương tác, nên trao đổi với trẻ về an toàn trực tuyến do quá trình kiểm duyệt không hề rõ ràng. Những trẻ sử dụng Dịch vụ tương tác cần nhận thức rõ rủi ro tiềm tàng trước mắt.

Trong trường hợp chúng tôi tiến hành kiểm duyệt một Dịch vụ tương tác, thông thường chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cách thức liên hệ với nhân viên kiểm duyệt để giải đáp bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn nào phát sinh.

TIÊU CHUẨN VỀ NỘI DUNG

Tiêu chuẩn về nội dung này áp dụng cho toàn bộ thông tin bạn đóng góp trên Trang của chúng tôi (Nội dung đóng góp) và các Dịch vụ tương tác kèm theo.

Bạn phải tuân thủ tinh thần của các tiêu chuẩn cũng như nội dung sau đây. Các tiêu chuẩn này áp dụng cho từng phần cũng như toàn bộ Nội dung đóng góp.

Nội dung đóng góp phải:

 • Chính xác (trong trường hợp nói về thực tế);

 • Chắc chắn (trong trường hợp đưa ra quan điểm); và

 • Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành của Hà Lan và của quốc gia mà tại đó nội dung được đăng tải.

Nội dung đóng góp không được:

 • Chứa thông tin làm mất danh dự của cá nhân nào đó;

 • Chứa thông tin khiêu dâm, xúc phạm, gây thù hận hoặc khích động;

 • Tuyên truyền tài liệu khiêu dâm;

 • Khuyến khích bạo lực;

 • Khuyến khích phân biệt đối xử chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, định hướng giới tính hay tuổi tác;

 • Vi phạm bản quyền, quyền đối với cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu của người khác;

 • Có ý định lừa gạt người nào đó;

 • Vi phạm nghĩa vụ pháp lý của một bên thứ ba, như nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc nghĩa vụ bảo mật;

 • Khuyến khích hành động phi pháp;

 • Đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm sự riêng tư của người khác, hoặc gây khí chịu, bất tiện hoặc lo lắng không đáng có;

 • Có thể quấy rối, gây khó chịu, xấu hổ, cảnh báo hoặc làm phiền người khác;

 • Dùng để mạo danh bất kỳ người nào khác, hoặc cung cấp sai danh tính hoặc mối quan hệ giữa bạn với người nào khác.

 • Thể hiện rằng Nội dung đóng góp là của chúng tôi; hoặc

 • Vận động, khuyến khích hoặc tiếp tay cho hành động phi pháp như (chỉ cần ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính.

TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT SỬ DỤNG

Chúng tôi sẽ toàn quyền quyết định bạn có vi phạm Chính sách sử dụng chấp nhận được này hay không thông qua quá trình bạn sử dụng Trang của chúng tôi.Nếu xảy ra trường hợp vi phạm chính sách này, chúng tôi có thể tiến hành biện pháp chúng tôi cho là phù hợp.

Việc không tuân thủ Chính sách sử dụng chấp nhận được này là hành vi vi phạm nghiêm trọng Điều khoản sử dụng trong đó quy định bạn được phép sử dụng Trang của chúng tôi, đồng thời có thể khiến chúng tôi phải thực hiện một số hoặc tất cả các biện pháp sau:

 • Ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn rút lại quyền sử dụng Trang của chúng tôi.

 • Ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn gỡ bỏ bài đăng hoặc nội dung bạn tải lên Trang của chúng tôi.

 • Cảnh báo bạn.

 • Kiện bạn và yêu cầu hoàn trả toàn bộ chi phí trên cơ sở bồi thườn (bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và hành chính hợp lý) do hành vi vi phạm của bạn.

 • Áp dụng hành động pháp lý khác đối với bạn.

 • Tiết lộ thông tin này cho các cơ quan thi hành pháp luật nếu chúng tôi thấy cần thiết.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những biện pháp ứng phó các hành vi vi phạm Chính sách sử dụng chấp nhận được này. Những biện pháp nêu trong chính sách này không bị giới hạn và chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác chúng tôi thấy hợp lý.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email về địa chỉ info.vn@akzonobel.com

AkzoNobel Decorative Coatings B.V. (thuộc tập đoàn AkzoNobel) là công ty đăng ký kinh doanh tại Hà Lan, số đăng ký kinh doanh 28080295, và có trụ sở đăng ký tại Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Hà Lan.

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...